facebook share
  • SJO3957 V2
  • HM7
  • DJI 0055 FB

Generelle betingelser

Nedenstående samhandelsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem. Øvrige betingelser for transport, kran og stevedore og knusnings opgaver fremgår af separate afsnit under betingelser på vor hjemmeside klosteras.dk

1. Priser og kørsel/arbejde

1.1 Kloster A/S’ priser er fastsat for kørsel/arbejde indenfor normal arbejdstid. For kørsel/arbejde, der bestilles til udførsel lørdag, søndag eller helligdage samt på hverdage uden for normal arbejdstid, beregnes tillæg.

1.2 Kloster A/S’ priser er fastsat for kørsel til fast vej eller områder med køreplader, vi forbeholder os retten til at fremsende omkostninger til fri trækning og reparationer af køretøj såfremt fastkørsel udenfor kørefast veje eller køreplader opstår efter kundens anvisning.

1.3 Alle priser opgives excl. moms, gælder også for priser opgivet til private. 

2. Leje

2.1 Lejet materiel er Kloster A/S’ ejendom og må kun benyttes til at aftalte eller forudsatte formål. Lejet materiel må kunne tømmes eller køres af Kloster A/S eller en af Kloster A/S udpeget samarbejdspartner.

2.2 Lejeren har pligt til at vedligeholde det lejede materiel, således at det stadighed er i god og brugbar stand. Ved aftalens ophør afhentes og rengøres det lejede materiel til gældende dagspriser.

2.3 Lejeren er forpligtet til i lejeperioden for egen regning at holde det lejede fuldt ud forsikret mod hærværk, tyveri og brand.

2.4 Lejesatser indeksreguleres en gang årligt i februar måned.

3. Betaling

3.1 Kundens betaling sker i henhold til faktura fra Kloster A/S. Betaling forfalder 14 dag fra fakturadato. Efter forfaldstid beregnes morarenter i henhold til renteloven overfor forbruger. Øvrige kunder pålægges 3,0% pr. måned i rente. Ved fremsendelse af betalingspåmindelse forbeholder vi os retten til at opkræve et rykkergebyr.

4. Salg af brugt materiel

4.1 Brugt materiel sælges som beset og uden nogen form for garanti, betaling netto kontant.

4.2 Brugt materiel forbliver Kloster A/S’ ejendom indtil fuld og endelig betaling har fundet.

5. Produktansvar

5.1 Kloster A/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for drifts-, tids-, avance- og datatab, samt andre lignende indirekte tab.

6. Force majeure

6.1. Såfremt Kloster A/S, på grund af eksempelvis krig eller andre uroligheder, brand, forsyningsvanskeligheder, arbejdskonflikter hos Kloster A/S eller Kloster A/S’ leverandører, klimatiske vanskeligheder samt forhold, der i øvrigt falder ind under force majeure, forhindres i at udføre aftalte forpligtelser, fritager disse forhold Kloster A/S for erstatningspligt over for kunden.  

7. Værneting

7.1 Kloster A/S har værneting ved Retten i Horsens.